Jak šel čas

2022: Školní mediátor.CZ

Spustili jsme v ČR první specializační kurz pro mediátory, kteří se chtějí stát školními mediátory. Školní mediátor.CZ.

Šlo o reakci na narůstající počet poptávek na mediace ve školách. Potřebujeme další kolegy, kteří budou pracovat s porozuměním školnímu prostředí a u kterých můžeme garantovat kvalitu jejich práce.   

2021: Nabídka školám

V tomto roce se konsolidoval tým lektorů a průvodců Školní mediace. 

Podali jsme žádost o akreditaci kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na MŠMT ČR a požádali o grant pro práci na dalších školách, které o mediaci projevily zájem.

Přímou práci na školách znemožnila pandemie C-19, povedlo se nám ale některé aktivity převést do online prostředí. Osobní kontakt je nenahraditelný, ale kombinovaná forma se ukázala jako schůdné řešení pro náročné časy. 

Aktivně spolupracujeme s Gymnáziem Varnsdorf, Základní školou Jiříkov a Arcibiskupským gymnáziem v Praze. S dalšími školami pomalu obnovujeme spolupráci, s několika dalšími ji zahujeme... a těšíme se na dobu pocovidovou :). 

2020: Nový začátek

V roce 2020 měl začít navazující projekt pro připravených 40 škol pod Agenturou pro sociální začleňování (nyní součásti MMR ČR). Jeho obsahovému zpracování a především zajištění finanční podpory jsme věnovali téměř tři roky. Po letech poctivých příprav se však projektová aktivita z organizačních důvodů přeorientovala z podpory zavádění školní mediace na poskytování vzdělávacích služeb v oblasti komunikace. 

Protože bylo zřejmé, že pod touto státní institucí už nebude prostor na pokračování v rozvoji myšlenky školní mediace, začal se tým připravovat na další práci pod hlavičkou spolku Restorativní škola, z.s. 

Nadále pokračovala spolupráce s pěti školami ve Šluknovském výběžku a na Arcibiskupském gymnáziu. 

2019: Rozšíření sítě spolupracovníků

V průběhu roku 2019 došlo k rozšíření sítě spolupracujících lektorů – mediátorů z řad zájemců o téma školní mediace na základě série výběrových rozhovorů. 

Na Arcibiskupském gymnáziu v Praze pokračovalo vedení kurzů a tréninků ve školní a peer-mediaci (leden – květen 2019). Práce probíhala v rámci 4 skupin: 1 pedagogické a 3 žákovských. Následovaly workshopy na podporu implementace mediace do prostředí školy a supervidované tréninky mediačních kauz (červen – prosinec 2019). 

V březnu (7. březen 2019) Eva Růtová prezentovala téma školní mediace na Katedře sociální práce Univerzity Karlovy pro skupinu studentů vedených PhDr. Oldřichem Matouškem. 

V dubnu (25. duben 2019) pak vedla přednášku pro Studentskou mediaci Praha na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Eva Růtová se účastnila první konference Mediátor roku (25. březen 2019) a navázala zde profesní kontakty pro rozšíření sítě spolupracujících mediátorů. 

V červnu poskytli členové spolku konzultaci (evaluační design pro kvalitativní šetření a kontakty na spolupracující školy) diplomové práce na téma školní a peer-mediace studentce psychologie Masarykovy univerzity. 

Eva Růtová a Nikola Křístek navštívili kolegy z norské organizace Trygg Laerning v Oslu (28. listopad - 1. prosinec 2019). Na workshopu sdíleli zkušenosti s implementací restorativního přístupu ve školách a navštívili několik institucí a škol, které se tématu věnují. Zkušenosti i kontakty předali státním institucím, školám i spolupracujícím neziskovým organizacím. 

2018: Metodické výstupy

Na Arcibiskupském gymnáziu Praha proběhlo v rámci projektových dní základní školení v restorativní komunikaci pro všechny studenty školy. Spolupráce byla následně rozšířena o kurz pro studenty – peer-mediátory a pro učitele a členy školního poradenského pracoviště. Oba kurzy (60, resp. 100 hodin) pokračovaly i v roce 2019. 

Metodička Eva Růtová publikovala souhrnný článek o podobách školní mediace ve sborníku konference Zapojení dětí do mimosoudních rozhodovacích procesů UMPOD (21. -22. květen 2018). 

Pro ZŠ Krásná Lípa byla uspořádána přednáška o školní mediaci pro zájemce z řad rodičů (12. červen 2018). 

Ve spolupráci s Pedf UK Eva Růtová vedla a následně zpracovala kvalitativní rozhovory s mediátorkami, bývalými žákyněmi 9. ročníků ZŠ U Nemocnice v Rumburku, v rámci projektu na podporu adaptace žáků při přechodu mezi stupni vzdělání. 

I nadále pokračovala spolupráce s pěti školami z programu Mediace ve škole formou pravidelných supervizních a tréninkových setkání se školními interními mediátory i peer-mediátory jednotlivých škol. 

2017: První samostatné aktivity

Lektoři a konzultanti organizace udržovali kontakt s pěti školami zapojenými v programu Mediace ve škole, kterým skončila projektová podpora z Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR. Pro žáky a učitele pěti škol ve Šluknovském výběžku realizovali školení ve vrstevnické mediaci podpořené MAS Český Sever (1. - 2. prosinec 2017). Výjezdního tréninku se účastnilo 50 žáků (peer-mediátorů) a 10 učitelů (školních mediátorů). V průběhu roku probíhala pravidelná supervizní setkání školních interních mediátorů zapojených škol s Evou Růtovou (1x měsíčně) a tréninková setkání peer-mediačních týmů jednotlivých škol, která Eva ve spolupráci se školními mediátory vedla. 

S vedením Arcibiskupského gymnázia Praha byla dojednána spolupráce. Ochutnávka školní mediace byla zařazena jako součást celoškolního projektu pro rok 2018. 

Dosavadní zkušenosti se zaváděním školní mediace prezentovali Eva Růtová (metodička a manažerka programu Mediace ve škole) a Nikola Křístek (evaluátor) na mezinárodní konferenci ve Varšavě "Legal education of school children and mediation at school – in light of theory and practice" (18. - 20. říjen 2017) v rámci pracovního kontraktu s Ministerstvem spravedlnosti Polské republiky. Na konferenci byly navázány kontakty pro mezinárodní spolupráci, zejména s polskými a norskými organizacemi. 

2015-2016: Pilotní projekt

V rámci projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti (Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR) se 10 škol připravovalo na zavedení mediace. Pilotáž ověřovala podmínky, za jakých se může mediace ve školách uchytit. Jedna skupina škol (Šluknovský výběžek) si školní mediaci přisvojila a několik dalších let ji rozvíjí, druhá skupina (Ostravsko) se po skončení projektu přestala mediaci věnovat.

Díky tomuto projektu jsme získali první zkušenosti se školní mediací a byl položen základ našeho týmu.  

Více informací z průběhu projektu jsme sepsali pro Úřad vlády ČR na www.mediaceveskole.cz.