O nás

Portál skolnimediace.cz provozuje odborný spolek Restorativní škola, z.s. Školní mediaci se věnujeme od roku 2015. Máme jedinečnou zkušenost se zaváděním školní a vrstevnické mediace na řadě škol. Mediujeme kauzy v mateřských, základních i středních školách. Umíme pracovat s vedením škol, učiteli, rodiči i žáky a také se zřizovateli. Máme široký tým expertních spolupracovníků na související disciplíny. Učíme se z každého případu a sdílíme si osvědčené postupy.

Náš příběh, který se vine řadou let, si můžete přečíst na podstránce Jak šel čas.

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí v rejstříku MŠMT.

Fungujeme v odborných sítích

Naši lektoři, konzultanti a průvodci se specializují na témata související s mediací ve škole jako např.

 • školské právo a školský management

 • rodinné právo

 • vztahová kultura v organizacích a HR management

 • sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí a prevence sociálně-patologických jevů

 • psychologie a psychoterapie

 • evaluace projektů a programů organizací

 • supervize týmů

Díky tomu máme širší náhled, společně konzultujeme metodiku práce i některé aspekty konkrétních kauz.

Sdílíme zkušenosti s kolegy z dalších zemí

Aktuálně máme aktivní spolupráci s kolegy z Norska, Polska a Slovenska.

Navazujeme funkční spolupráci s dalšími organizacemi

 • Škola pro demokracii - školní parlamenty jsou vedle peer-mediačních týmů další institucí, která rozvíjí dovednosti žáků a studentů řešit problémy a rozvíjet pozitivní vztahy.

 • Centrum občanského vzdělávání - demokratická kultura školy má stejné kořeny má stejné kořeny jako mediace - touhu podílet se na určení své budoucnosti, být aktivní při jejím tvarování.

 • Fotbal 3 - i v prostředí, jakým je sportovní hřiště, se dají kultivovat dovednosti komunikace a spolupráce a pěstovat odpovědnost za své rozhodování.

 • Řízení školy - školní mediace probíhá v kontextu mnoha dalších procesů, které musí umět zohlednit - vedení pedagogického týmu, správa provozu, komunikace s rodiči ... a mediace může naopak pomáhat řešit situace, ve kterých se školní aktéři ocitají.

Máme pracovní kontakt s institucemi, které se starají o podporu rozvoje vzdělávací soustavy

 • Národní pedagogický institut ČR - oblast kariérového poradenství a problematiky předčasných odchodů ze vzdělávání souvisí se vztahovou kulturou školy.

 • MŠMT ČR, Sekce EU a ESIF, Oddělení evaluací - inovace ve školách by měly odpovídat jejich potřebám i absorpčním kapacitám.

 • Agentura pro sociální začleňování (MMR ČR, dříve ÚV ČR) - v rámci projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti a později Místo pro všechny jsme vytvořili program Mediace ve škole a ve vybraných regionech realizovali jeho pilotáž.

Máme největší zkušenost se školní mediací v ČR

Tématu se soustředěně věnujeme od roku 2015, kdy jsme začali pracovat na vládní kampani Úřadu vlády ČR. Ta cílila mimo jiné na podporu decision makers v regionech - představitele obcí, policisty nebo například školy. Eva Růtová vedla projektovou aktivitu zaměřenou právě na školy. Nastavovala a supervidovala program pro zavedení mediace do školního prostředí, který se v rámci projektu pilotoval na deseti školách.

Díky pilotáži, která obsahovala tréninky učitelů, žáků - peer-mediátorů, školení pro vedení škol i seznamovací semináře pro učitelské sbory, jsme měli možnost sledovat, jaké podmínky jsou zapotřebí pro úspěšné zavedení mediace do školního života. Na základě těchto zkušeností a v výsledků evaluace pilotáže jsme vytvořili vzdělávací programy pro všechny aktéry života ve škole.

S některými školami spolupráce pokračuje dodnes. Máme tak možnost sledovat mnohaletý vývoj a máme vyzkoušené způsoby, jak školy podporovat tak, aby mediaci nakonec rozvíjely co nejvíce samostatně.

Formou dalších zakázek jsme pracovali s dalšími školami v různém rozsahu, od jednorázových konzultací přes základní tematické vzdělávací ochutnávky, proškolení všech žáků a učitelů až po zavedení mediace do běžného chodu školy.

Díky tomu máme jasnou představu, co vše je třeba, jak dlouho to trvá, kolik to stojí a hlavně jak se pozná, že kroky vedoucí k zavedení mediace ve škole skutečně fungují a pomáhají.

Držíme standard kvality

Všechny služby, které nabízíme, prošly pilotáží a evaluací.

Máme ucelenou a opakovanou zkušenost s poskytováním mediace jako externí služby, s výcvikem učitelů i dětí, zaváděním vrstevnické mediace do běžného života školy i zapojováním rodičů, zřizovatele a dalších aktérů školy.

Trvale spolupracujeme se školami, které se mediaci ve škole věnují. Síťujeme je mezi sebou a poskytujeme jim oporu v nesnázích.

Dodržujeme etický kodex, protože vstupujeme na citlivé pole vztahů ve škole. Respektujeme kulturu každé jednotlivé školy a postavení všech školních aktérů. Naši práci přizpůsobujeme potřebám a aktuální situaci školy.

Kmenový tým

Kmenový tým dojednává a koordinuje zakázky, na kterých spolupracujeme s osvědčenými kolegy. V případě zájmu o mediaci na Vaší škole či o vzdělávání ve školní mediaci nás kontaktujte.

Eva Růtová

Programová ředitelka

Mediátorka

Supervizorka

Lektorka

Tereza Hanajová

Koordinátorka

Zapsaná mediátorka

Právnička

Lektorka

Nikola Křístek

Konzultant

Fundraiser

Evaluátor

Lektor

Lektoři, mediátoři a odborní spolupracovníci

Síť spolupracujících lektorů a mediátorů dokáže pokrýt všechny kraje ČR.

Jitka Jilemická

mediátorka a facilitátora

Dana Vrabcová

odborná spolupráce v oblasti sociální práce

Monika Selvíčková

odborná spolupráce v oblasti vztahového násilí a spolupráce s policií

Alena Butulová

odborná spolupráce v tématu šikany a dětí se SVP

Alžběta Divišová

lektorka žáků

Taťána Vodňanská

lektorka žáků

Janka Bilíková

lektorka žáků

Viviana Toledo

peer-mediátorka

K tématu školní mediace spravujeme několik webů:

poskytuje nabídku vzdělávání ve školní mediaci.

poskytuje komplexní informace o školní mediaci v ČR a také o nás a našem týmu.

poskytuje příběh budování mediačního a peer-mediačního programu v několika školách (připravili a psali jsme jej pro Úřad vlády ČR (později pro Ministerstvo pro místní rozvoj) od jeho založení v 5/2017 do 12/2020).