O nás

Portál skolnimediace.cz provozuje spolek Restorativní škola. Jeho posláním je, prostřednictvím poskytování odborných služeb, podporovat zdravou vztahovou kulturu, zejména formou rozvoje efektivní komunikace a řešení konfliktů, mediace, školní a peer-mediace, facilitace, supervize, koučování, kolegiální podpory a dalších forem restorativního přístupu ve vzdělávacích organizacích, především ve školách. Pomáhá tak zlepšovat klima škol, preventovat vztahovou patologii a eskalaci konfliktů mezi jednotlivci i skupinami.

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí v rejstříku MŠMT.

Náš příběh, který se vine řadou let, si můžete přečíst na podstránce Jak šel čas.

Na této stránce nabízíme základní informace o naší organizaci, rádi Vám ale řekneme víc (viz Kontakt).

Fungujeme v odborných sítích

Naši lektoři, konzultanti a průvodci se specializují na témata související s mediací ve škole jako např.

 • školské právo a školský management

 • rodinné právo

 • vztahová kultura v organizacích a HR management

 • sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí a prevence sociálně-patologických jevů

 • psychologie a psychoterapie

 • evaluace projektů a programů organizací

 • supervize týmů

Díky tomu máme širší náhled, společně konzultujeme metodiku práce i některé aspekty konkrétních kauz.

Sdílíme zkušenosti s kolegy z dalších zemí

Aktuálně máme aktivní spolupráci s kolegy z Norska, Polska a Slovenska.

Navazujeme funkční spolupráci s dalšími organizacemi

 • Škola pro demokracii - školní parlamenty jsou vedle peer-mediačních týmů další institucí, která rozvíjí dovednosti žáků a studentů řešit problémy a rozvíjet pozitivní vztahy.

 • Centrum občanského vzdělávání - demokratická kultura školy má stejné kořeny má stejné kořeny jako mediace - touhu podílet se na určení své budoucnosti, být aktivní při jejím tvarování.

 • Fotbal 3 - i v prostředí, jakým je sportovní hřiště, se dají kultivovat dovednosti komunikace a spolupráce a pěstovat odpovědnost za své rozhodování.

 • Řízení školy - školní mediace probíhá v kontextu mnoha dalších procesů, které musí umět zohlednit - vedení pedagogického týmu, správa provozu, komunikace s rodiči ... a mediace může naopak pomáhat řešit situace, ve kterých se školní aktéři ocitají.

Máme pracovní kontakt s institucemi, které se starají o podporu rozvoje vzdělávací soustavy

 • Národní pedagogický institut ČR - oblast kariérového poradenství a problematiky předčasných odchodů ze vzdělávání souvisí se vztahovou kulturou školy.

 • MŠMT ČR, Sekce EU a ESIF, Oddělení evaluací - inovace ve školách by měly odpovídat jejich potřebám i absorpčním kapacitám.

 • Agentura pro sociální začleňování (MMR ČR, dříve ÚV ČR) - v rámci projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti a později Místo pro všechny jsme vytvořili program Mediace ve škole a ve vybraných regionech realizovali jeho pilotáž.

Jsme tým

Díky tomu dokážeme zvládat velké zakázky nebo složité problémy.

Umíme pojmenovat a držet role.

 • Konzultant vám pomůže pojmenovat, co přesně potřebujete a co přesně k tomu potřebujete :).

 • Průvodce se soustředí na to, aby byli všichni aktéři informovaní o tom, co se děje, proč se to děje, co se bude dít... a jak se jich to týká. Poskytuje konzultační a/nebo tréninkovou podporu.

 • Lektor vede kurzy a výcviky ve školní a peer mediaci. Naši lektoři jsou vyškolení mediátoři, kteří prošli poměrně rozsáhlou přípravou na práci ve školním prostředí. Obvykle mají s působením ve školách delší zkušenost.

 • Supervizor pomáhá školním mediátorům reflektovat jejich práci a nacházet řešení složitých situací.

Kmenový tým dojednává a koordinuje zakázky, na kterých spolupracujeme s osvědčenými kolegy.

Síť spolupracujících lektorů a průvodců dokáže pokrýt všechny kraje ČR.

Máme největší zkušenost se školní mediací v ČR

Tématu se soustředěně věnujeme od roku 2015, kdy jsme začali pracovat na vládní kampani Úřadu vlády ČR. Ta cílila mimo jiné na podporu decision makers v regionech - představitele obcí, policisty nebo například školy. Eva Růtová vedla projektovou aktivitu zaměřenou právě na školy. Supervidovala program pro zavedení mediace do školního prostředí, který se v rámci projektu pilotoval na deseti školách.

Díky pilotáži, která obsahovala tréninky učitelů, žáků - peer-mediátorů, školení pro vedení škol i seznamovací semináře pro učitelské sbory, jsme měli možnost sledovat, jaké podmínky jsou zapotřebí pro úspěšné zavedení mediace do školního života. Na základě těchto zkušeností a v výsledků evaluace pilotáže jsme vytvořili vzdělávací programy pro všechny aktéry života ve škole.

S některými školami spolupráce pokračuje dodnes. Máme tak možnost sledovat mnohaletý vývoj a máme vyzkoušené způsoby, jak školy podporovat tak, aby mediaci nakonec rozvíjely co nejvíce samostatně.

Formou dalších zakázek jsme pracovali s dalšími školami v různém rozsahu, od jednorázových konzultací přes základní tematické vzdělávací ochutnávky, proškolení všech žáků a učitelů až po zavedení mediace do běžného chodu školy.

Díky tomu máme jasnou představu, co vše je třeba, jak dlouho to trvá, kolik to stojí a hlavně jak se pozná, že kroky vedoucí k zavedení mediace ve škole skutečně fungují a pomáhají.

Držíme standard kvality

Všechny služby, které nabízíme, prošly pilotáží a evaluací.

Máme ucelenou a opakovanou zkušenost s poskytováním mediace jako externí služby, s výcvikem učitelů i dětí, zaváděním vrstevnické mediace do běžného života školy i zapojováním rodičů, zřizovatele a dalších aktérů školy.

Trvale spolupracujeme se školami, které se mediaci ve škole věnují. Síťujeme je mezi sebou a poskytujeme jim oporu v nesnázích.

Dodržujeme etický kodex, protože vstupujeme na citlivé pole vztahů ve škole. Respektujeme kulturu každé jednotlivé školy a postavení všech školních aktérů. Naši práci přizpůsobujeme potřebám a aktuální situaci školy.

Kmenový tým

Eva Růtová

Programová ředitelka


Mediátorka
Autorka a metodička vzdělávacích programů Lektorka výcviku žáků i učitelů Garantka implementace

Tereza Hanajová

Koordinátorka

Mediátorka

Lektorka výcviku žáků

Nikola Křístek

Evaluátor

Konzultant

Fundraiser

Lektoři a odborní spolupracovníci

Mgr. Alena Butulová

Mgr. Jana Bilíková

Mgr. Alžběta Divišová

Mgr. Tereza Hanajová

Nikola Křístek

Mgr. Eva Růtová

JUDr. Monika Selvičková, PhD.

Viviana Toledo

Mgr. Taťána Vodňanská

PhDr. Dana Vrabcová

Pokud nás chcete oslovit, využijte kontaktní formulář.